Algemene Voorwaarden Stargazer Next Level Development (versie 2019/02)

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de Vennootschap Onder Firma Stargazer Next Level Development, zaakdrijvende onder de namen Stargazer Next Level Development, Stargazer Academy, Patty Post en FlorusV.

Vestigings- en bezoekadres: Versailleslaan 13 Eindhoven (5627 LV)

Telefoonnummer: +31 (0)6 39 7777 12
E-mailadressen:
info@stargazeracademy.nl
info@pattypost.nl
info@florusv.nl
KvK-nummer: 70488622
Btw-identificatienummer: NL858340240B01

 1. De wederpartij van Stargazer Next Level Development is degene aan wie zij enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een natuurlijk als een rechtspersoon zijn, hierna aangeduid als ‘Opdrachtgever’.
 2. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijft de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Dienstverlening Stargazer Next Level Development

 

Artikel 2 – Opdracht 

 1. Ongeacht door wie van de bij Stargazer Next Level Development werkzame personen een opdracht wordt aanvaard of (al dan niet in samenwerking met anderen) wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend Stargazer Next Level Development als opdrachtnemer. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens Stargazer Next Level Development aanvaarde opdrachten.
 2. Stargazer Next Level Development zal de aan haar bestede opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren waarbij zij Opdrachtgever zoveel mogelijk inzicht verschaft ten aanzien van haar competentie. De aan Stargazer Next Level Development verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. 
 3. Uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en/of verstrekte adviezen en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Stargazer Next Level Development tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Stargazer Next Level Development ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 4. De door Stargazer Next Level Development opgegeven termijn(en) waarbinnen zij haar opdracht uit zal voeren, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 

Artikel 3 – Offerte

 1. Iedere door Stargazer Next Level Development verstrekte offerte is geheel vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stargazer Next Level Development niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Inschakelen van derden 

 1. Stargazer Next Level Development is bevoegd in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen namens en voor rekening van Opdrachtgever. Stargazer Next Level Development wordt daarbij (geacht) door Opdrachtgever gemachtigd (te zijn) en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -uitsluitingen namens Opdrachtgever te aanvaarden. Stargazer Next Level Development zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  
 2. Stargazer Next Level Development is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van de ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden. 

 

Artikel 5 – Informatievoorziening

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Stargazer Next Level Development alle informatie, waarvan Stargazer Next Level Development aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het deugdelijk uitvoeren van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, gevraagd en ongevraagd tijdig en schriftelijk aan Stargazer Next Level Development wordt verstrekt.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Stargazer Next Level Development  ter beschikking gestelde informatie.

 

Artikel 6 – Vergoeding en kosten

 1. De aan Stargazer Next Level Development toekomende vergoeding voor de werkzaamheden  wordt vòòr aanvang van de dienstverlening middels factuur in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Overige kosten die Stargazer Next Level Development maakt ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot  reis- en verblijfskosten, koerierskosten en dergelijke, worden naar redelijkheid bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 7 – Beëindiging dienstverlening

 1. De tussen Stargazer Next Level Development en Opdrachtgever gesloten overeenkomst kan te allen tijde (tussentijds) schriftelijk worden opgezegd door beide partijen.
 2. Beëindiging van de overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van zijn (betalings-)verplichtingen jegens Stargazer Next Level Development.

Koop (op afstand)

 

Artikel 8 – Aanbod van producten

 1. Ieder aanbod van Stargazer Next Level Development is vrijblijvend. Stargazer Next Level Development is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken. De omschrijving omvat in ieder geval:
 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Stargazer Next Level Development de prijs garandeert;
 3. de eventuele kosten van verzending;
 4. de eventuele kosten voor communicatie op afstand;
 5. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 1. Opdrachtgever stemt uitdrukkelijk toe de informatie als bedoeld in lid 3 van dit artikel te ontvangen op een andere duurzame gegevensdrager dan op papier.
 2. Door Stargazer Next Level Development getoonde afbeeldingen beogen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten te zijn. Stargazer Next Level Development kan echter niet garanderen dat getoonde eigenschappen, waaronder in ieder geval begrepen de weergegeven kleuren, exact overeenkomen met de daadwerkelijke producteigenschappen.
 3. Specificaties, afbeeldingen en overige gegevens die het aanbod weergeven vormen slechts een indicatie en kunnen nimmer aanleiding vormen voor een vordering tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere aanspraak voortvloeiende uit non-conformiteit van het geleverde.
 4. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Stargazer Next Level Development niet.

 

Artikel 9 – Koopovereenkomst

 1. Aangezien het aanbod van Stargazer Next Level Development vrijblijvend is, komt de overeenkomst tussen Stargazer Next Level Development en Opdrachtgever tot stand op het moment dat het aanbod na aanvaarding niet door Stargazer Next Level Development wordt ingetrokken.
 2. Indien Stargazer Next Level Development voornemens is haar aanbod gestand te doen, bevestigt Stargazer Next Level Development de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien aanvaarding door Opdrachtgever langs elektronische weg is geschied, vindt voornoemde bevestiging eveneens langs elektronische weg plaats.
 3. Iedere koopovereenkomst wordt door Stargazer Next Level Development aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten die conform overeenkomst door Stargazer Next Level Development geleverd dienen te worden.

 

Artikel 10 – Prijs

 1. De door Stargazer Next Level Development genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Indien het aanbod een geldigheidsduur bevat, worden de prijzen van de aangeboden producten niet gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Bij druk- en zetfouten is Stargazer Next Level Development niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 11 – Levering

 1. Levering geschiedt aan het adres dat Opdrachtgever aan Stargazer Next Level Development kenbaar heeft gemaakt. Indien Opdrachtgever een onjuist bezorgadres heeft verschaft stelt hij Stargazer Next Level Development daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.
 2. Stargazer Next Level Development doet zorgvuldig haar best de bestelling zo spoedig mogelijk bij Opdrachtgever af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 17:00 worden geplaatst, probeert Stargazer Next Level Development B.V. de volgende dag te verzenden.
 3. Voor totstandkoming van de overeenkomst verschaft Stargazer Next Level Development Opdrachtgever een indicatie van de verwachtte maximale levertijd. De vermelde levertijd is niet te beschouwen als fatale termijn. In sommige gevallen zijn producten niet voorradig of is Stargazer Next Level Development anderszins niet in de gelegenheid het product binnen de geschatte levertijd te leveren. Stargazer Next Level Development brengt Opdrachtgever in die gevallen zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Indien levering van een product naar het oordeel van Stargazer Next Level Development onmogelijk is dan wel in redelijkheid niet van Stargazer Next Level Development gevergd kan worden,  zal Stargazer Next Level Development zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending van een vervangend product neemt Stargazer Next Level Development voor haar rekening.
 5. Leveringskosten voor leveringen binnen Nederland en België zijn in de productprijs inbegrepen.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Stargazer Next Level Development geleverde producten blijven tot het eigendom van Stargazer Next Level Development behoren totdat Opdrachtgever naar het oordeel van Stargazer Next Level Development al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst ten grondslag liggende aan de levering is nagekomen, waarbij de goederen voor risico van Opdrachtgever worden gehouden.
 2. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op zo een manier te bewaren dat herkenbaar is dat ze eigendom van Stargazer Next Level Development zijn.
 3. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt.
 4. Voor het geval Stargazer Next Level Development zijn eigendomsrechten uit wil oefenen, verbindt Opdrachtgever zich volledige medewerking te verlenen en geeft Opdrachtgever reeds nu de onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Stargazer Next Level Development of door haar aan te wijzen derden om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stargazer Next Level Development zich bevinden.

 

Artikel 13 – Conformiteit en garantie

 1. Stargazer Next Level Development staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Stargazer Next Level Development schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantietermijn van Stargazer Next Level Development komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Stargazer Next Level Development is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
 • Opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Stargazer Next Level Development en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Algemene bepalingen

Artikel 14 – Herroepingsrecht consument

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Opdrachtgever en Opdrachtnemer die kwalificeren als consument. Onder consument in de zin van dit artikel wordt begrepen de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Bij levering van een product op afstand:

 1. Bij de aankoop van producten heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling door Opdrachtgever of een vooraf door Opdrachtgever aangewezen en aan Stargazer Next Level Development bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met een geleverd product en de verpakking. Opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Opdrachtgever oefent zijn herroepingsrecht uit door Stargazer Next Level Development schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing tot herroeping (middels contactgegevens artikel 1 Algemene Voorwaarden). Opdrachtgever kan daartoe gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping bedoeld in bijlage I deel B van Richtlijn 2011/83/EU(pagina 22). Stargazer Next Level Development bevestigt Opdrachtgever ontvangst van de verklaring.
 4. Indien Opdrachtgever van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Stargazer Next Level Development retourneren, conform de door Stargazer Next Level Development verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Stargazer Next Level Development haalt het geleverde product op zijn kosten af wanneer deze bij het sluiten van de overeenkomst bij Opdrachtgever thuis is geleverd en het product naar zijn aard niet met de gewone post-/pakketservice kan worden teruggezonden.
 6. Bij beschadiging van een product als gevolg van onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever,  is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product.
 7. Opdrachtgever heeft na ontbinding 14 dagen om de geleverde producten retour te sturen.
 8. Stargazer Next Level Development draagt er zorg voor dat het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten wordt gecrediteerd. Enkel de kosten voor retourzending na ontbinding zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Het door Stargazer Next Level Development verschuldigde bedrag wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetaald onder de voorwaarde dat het product reeds door Stargazer Next Level Development retour is ontvangen of sluitend bewijs van complete terugzending door Opdrachtgever overlegd kan worden.
 10. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door Opdrachtgever is gebruikt tenzij Opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 11. Het herroepingsrecht geldt onder andere niet ten aanzien van producten:
 1. die naar de specifieke wensen van Opdrachtgever zijn vervaardigd;
 2. die voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Bij levering van diensten op afstand:

 1. 13.Bij levering van diensten op afstand heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. 14.Het herroepingsrecht geldt niet wanneer de levering van de dienst met uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 15 – Betaling

 1. Betaling van facturen van Stargazer Next Level Development dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Stargazer Next Level Development voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 2. Indien de van toepassing zijnde betalingstermijn wordt overschreden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Stargazer Next Level Development gerechtigd vanaf de vervaldag – zonder nadere sommatie of ingebrekestelling – een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, dan wel de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen voor zover dit percentage hoger is dan de hiervoor bedongen rente of de Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van beroep op bedrijf.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd een vordering van Stargazer Next Level Development te verrekenen met een vordering die Opdrachtgever op Stargazer Next Level Development heeft of enige betaling op te schorten.
 4. Indien Stargazer Next Level Development invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen, met een minimum van 15% van het openstaande saldo doch tenminste € 250,-, voor rekening van Opdrachtgever. Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Stargazer Next Level Development aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtgever wordt voldaan.

 

Artikel 16 – Opschortingsrecht

 1. Indien Stargazer Next Level Development goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of niet tijdig zal nakomen, is Stargazer Next Level Development gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever op verzoek en ten genoege van Stargazer Next Level Development zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling heeft eveneens gelding indien de betalingstermijn nog niet verstreken is.

 

Artikel 17 – Auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten

 1. Stargazer Next Level Development behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot werken van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt c.q. welke zijn ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten (kunnen) bestaan of worden gevestigd.
 2. In het bijzonder kunnen bij de uitvoering van de opdracht voor auteursrechten vatbare werken (zijn) ontstaan. Stargazer Next Level Development kwalificeert als maker van deze werken en is oorspronkelijk rechthebbende ten aanzien van de op deze werken rustende auteursrechten.
 3. De overeenkomst gesloten tussen Stargazer Next Level Development en Opdrachtgever strekt nimmer tot overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de door Stargazer Next Level Development vervaardigde werken, waaronder in het bijzonder begrepen videoportretten, en andere werken beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, al dan niet met inschakeling van derden, zonder toestemming te bewerken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. De producten mogen niet aan derden ter hand worden gesteld, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Stargazer Next Level Development.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen.

 

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Partijen gebruiken de ter beschikking gestelde informatie slechts voor het doel waarvoor deze is verkregen.
 2. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. Onder het toepassingsbereik van dit artikellid vallen in ieder geval persoonsgegevens tenzij de bekendmaking daarvan voortvloeit uit de overeenkomst of een wettelijke verplichting of de persoonsgegevens openbaar zijn.

 

Artikel 19 – Privacy

 1. Stargazer Next Level Development verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens van (bij de organisatie van Opdrachtgever) betrokkenen. Stargazer Next Level Development hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Stargazer Next Level Development draagt derhalve zorg voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en informeert betrokkenen duidelijk en transparant daaromtrent. Het Privacy Statement van Stargazer Next Level Development is te raadplegen via de website en op te vragen door telefonisch contact op te nemen (telefoonnummer +31 (0)6 39 7777 12).
 2. Voor zover Stargazer Next Level Development persoonsgegevens ontvangt van Opdrachtgever ten aanzien waarvan zij beiden als verwerkingsverantwoordelijken kwalificeren, waarborgt Stargazer Next Level Development jegens Opdrachtgever deugdelijk gebruik van de persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving. Stargazer Next Level Development verplicht zich op eerste verzoek van Opdrachtgever medewerking te verlenen tot inzage in haar Verwerkingsregister.
 3. Zowel Stargazer Next Level Development als Opdrachtgever zullen in het licht van het vorige lid van dit artikel actief monitoren op inbreuken op de beveiligingsmaatregelen. Stargazer Next Level Development verbindt zich een beveiligingsincident, waaronder begrepen een datalek, waarvan de van Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens onderwerp zijn, binnen 24 uur na ontdekking zowel telefonisch als per e-mail te melden via de daartoe bekende contactgegevens. Stargazer Next Level Development informeert de Autoriteit Persoonsgegevens respectievelijk de Betrokkene wanneer zij hiertoe op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht is.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid en verjaring

 1. In geval Stargazer Next Level Development aansprakelijk is voor enige tekortkoming dan wel onrechtmatige daad jegens Opdrachtgever, is van de mogelijk op haar rustende schadevergoedingsplicht uitgesloten enige indirecte schade en/of gevolgschade en/of vertragingsschade en/of gederfde omzet en winst.
 2. De in dit artikel bedoelde beperking van de eventuele schadeverplichting zijdens Stargazer Next Level Development geldt niet voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stargazer Next Level Development of haar ondergeschikten.
 3. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart in afwijking op artikel 3:310 BW door verloop van één jaar na aanvang van de dag volgend op die waarop Opdrachtgever bekend is geworden met zowel de schade als de aansprakelijkheid van Stargazer Next Level Development.

 

Artikel 21 – Verval van recht

 1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Stargazer Next Level Development, vervallen – onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW – in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden.

 

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Op van deze Algemene Voorwaarden en de onderliggende overeenkomst afwijkende bepalingen kan Opdrachtgever slechts een beroep doen voor zover deze nadrukkelijk en schriftelijk door Stargazer Next Level Development zijn aanvaard.
 2. Het is Stargazer Next Level Development toegestaan deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventueel gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden eveneens ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Stargazer Next Level Development voor zover gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, dan wel wanneer Opdrachtgever van de wijzigingen op de hoogte is gesteld en 14 dagen na dagtekening zijn verstreken zonder dat Opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.
 3. Andere Algemene Voorwaarden worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Stargazer Next Level Development en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten met betrekking tot door Stargazer Next Level Development geleverde diensten en/of producten dienen onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk door Opdrachtgever worden gemeld Stargazer Next Level Development door een e-mail te sturen naar één van de in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde adressen.
 3. Stargazer Next Level Development geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, reactie op de klacht van Opdrachtgever. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vergt, stelt Stargazer Next Level Development Opdrachtgever daarvan binnen 14 dagen op de hoogte. Voor zover mogelijk verschaft Stargazer Next Level Development gelijktijdig een indicatie van de tijd waarbinnen Opdrachtgever een reactie kan verwachten.